Hyundai Cars Price List -India 2015

Hyundai Cars Price List -India 2015
Hyundai Cars Price List -India 2015

Find the Price list of Hyundai Cars in INDIA below.

Hyundai Xcent SX AT 1.2 Opt (Petrol): Rs. 7,58,621

Hyundai Xcent SX 1.2 Opt (Petrol): Rs. 6,84,030

Hyundai Xcent SX 1.2 (Petrol): Rs. 6,58,079

Hyundai Xcent SX 1.1 CRDi Opt (Diesel): Rs. 7,73,649

Hyundai Xcent SX 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 7,47,697

Hyundai Xcent S 1.2 Opt (Petrol): Rs. 5,90,210

Hyundai Xcent S 1.2 (Petrol): Rs. 5,64,261

Hyundai Xcent S 1.1 CRDi Opt (Diesel): Rs. 6,79,827

Hyundai Xcent S 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 6,53,882

Hyundai Xcent Base 1.2 (Petrol): Rs. 4,96,012

Hyundai Xcent Base 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 5,85,189

Hyundai Sonata 2.4 GDi MT (Petrol): Rs. 19,20,584

Hyundai Sonata 2.4 GDi AT (Petrol): Rs. 21,28,848

Hyundai Next Gen i10 1.2 Kappa2 (Petrol): Rs. 4,48,714

Hyundai Next Gen i10 1.2 iRDE2 (Petrol): Rs. 5,54,555

Hyundai Next Gen i10 1.1 iRDE2 (Petrol): Rs. 4,18,200

Hyundai New Santa Fe 4WD AT (Diesel): Rs. 30,16,727

Hyundai New Santa Fe 2WD MT (Diesel): Rs. 26,84,430

Hyundai New Santa Fe 2WD AT (Diesel): Rs. 28,06,784

Hyundai i20 Active SX 1.4 (Diesel): Rs. 8,89,427

Hyundai i20 Active S 1.4 (Diesel): Rs. 8,34,377

Hyundai i20 Active S 1.2 (Petrol): Rs. 7,09,735

Hyundai i20 Active Base 1.4 (Diesel): Rs. 7,63,228

Hyundai i20 Active Base 1.2 (Petrol): Rs. 6,38,586

Hyundai Grand i10 Sportz AT (Petrol): Rs. 5,37,752

Hyundai Grand i10 Sportz 1.2 Kappa VTVT (Petrol): Rs. 5,21,929

Hyundai Grand i10 Sportz 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 6,07,993

Hyundai Grand i10 Magna 1.2 Kappa VTVT (Petrol): Rs. 4,82,526

Hyundai Grand i10 Magna 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 5,68,593

Hyundai Grand i10 Era 1.2 Kappa VTVT (Petrol): Rs. 4,63,027

Hyundai Grand i10 Era 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 5,49,093

Hyundai Grand i10 Asta AT (Petrol): Rs. 6,23,077

Hyundai Grand i10 Asta 1.2 Kappa VTVT (Petrol): Rs. 5,49,077

Hyundai Grand i10 Asta 1.1 CRDi (Diesel): Rs. 6,35,143

Hyundai Eon Sportz (Petrol): Rs. 4,04,496

Hyundai Eon Magna+ (Petrol): Rs. 3,75,959

Hyundai Eon ERA+ (Petrol): Rs. 3,45,423

Hyundai Eon D-LITE+ (Petrol): Rs. 3,31,144

Hyundai Eon D-LITE (Petrol): Rs. 3,02,157

Hyundai Elite i20 1.4 Sportz Opt (Diesel): Rs. 7,75,923

Hyundai Elite i20 1.4 Sportz (Diesel): Rs. 7,43,756

Hyundai Elite i20 1.4 Magna (Diesel): Rs. 6,89,797

Hyundai Elite i20 1.4 Era (Diesel): Rs. 6,35,838

Hyundai Elite i20 1.4 Asta (Diesel): Rs. 7,98,751

Hyundai Elite i20 1.2 Sportz Opt (Petrol): Rs. 6,63,060

Hyundai Elite i20 1.2 Sportz (Petrol): Rs. 6,27,499

Hyundai Elite i20 1.2 Magna (Petrol): Rs. 5,76,934

Hyundai Elite i20 1.2 Era (Petrol): Rs. 5,22,974

Hyundai Elite i20 1.2 Asta (Petrol): Rs. 6,85,886

Hyundai Elantra 1.8 SX MT (Petrol): Rs. 15,41,078

Hyundai Elantra 1.8 SX AT (Petrol): Rs. 16,49,906

Hyundai Elantra 1.8 S (Petrol): Rs. 14,13,196

Hyundai Elantra 1.6 SX MT (Diesel): Rs. 16,67,688

Hyundai Elantra 1.6 SX AT (Diesel): Rs. 17,94,179

Hyundai Elantra 1.6 S MT (Diesel): Rs. 15,35,275

Hyundai Elantra 1.6 Base (Diesel): Rs. 14,57,677

Hyundai 1.6L U2 CRDi VGT SX 4S Fluidic Verna (Diesel): Rs. 11,46,581

Hyundai 1.6L U2 CRDi VGT S Opt 4S Fluidic Verna (Diesel): Rs. 10,59,241

Hyundai 1.6L U2 CRDi VGT S 4S Fluidic Verna (Diesel): Rs. 9,99,900

Hyundai 1.6L U2 CRDi VGT AT SX 4S Fluidic Verna (Diesel): Rs. 12,19,720

Hyundai 1.6L Gamma MPi VTVT SX 4S Fluidic Verna (Petrol): Rs. 10,15,505

Hyundai 1.6L Gamma MPi VTVT S Opt 4S Fluidic Verna (Petrol): Rs. 9,38,217

Hyundai 1.6L Gamma MPi VTVT S 4S Fluidic Verna (Petrol): Rs. 8,84,939

Hyundai 1.6L Gamma MPi VTVT AT S Opt 4S Fluidic Verna (Petrol): Rs. 10,11,378

Hyundai 1.4L U2 CRDi Base 4S Fluidic Verna (Diesel): Rs. 8,94,910

Hyundai 1.4L Gamma VTVT Base 4S Fluidic Verna (Petrol): Rs. 7,73,903

Leave A Reply